Nákupní taška

Smluvní podmínky

Zakoupením od Masaze-bohumin.cz souhlasíte s následujícími podmínkami. Přečtěte si je pečlivě.

            

OCHRANA SOUKROMÍ

            
              
 • Respektování vašeho soukromí je pro nás u Masaze-bohumin.cz nejdůležitější.
 •                 
 • Jakékoli informace, které odešlete na našich webových stránkách nebo které shromažďuje cookie během vaší návštěvy, jsou přísně používány firmou Masaze-bohumin.cz a ​​uchovávají si záznamy o vašich nákupech a propagačních důvodech.
 •                 
 • Vaše informace neprodáváme, nepřevádíme ani neprodáváme žádné třetí straně.
 •                 
 • Když se zaregistrujete na našich stránkách, budete vyzváni, abyste předložili některé osobní údaje, například jméno a kontaktní informace.
 •                 
 • Masaze-bohumin.cz zajistí vaše osobní údaje. Za žádných okolností nebudeme zveřejňovat nebo sdílet vaše informace s neoprávněnými třetími osobami.
 •                 
 • Kromě toho využíváme "cookie" pro sledování vašich pohybů na webu. Soubor cookie "si pamatuje", kdo jste, a proto vyloučíte nutnost, abyste se s námi znovu zaregistrovali při každém navštívení našeho webu.
 •             

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám

ZÁSILNÍ, CELNÍ, POPLATKY A DANĚ

            
              
 • Všechny položky zakoupené od Masaze-bohumin.cz jsou realizovány na základě smlouvy o přepravě.
 •                 
 • To znamená, že riziko ztráty a nároků na tyto položky přechází na kupujícího po našem doručení dopravci.
 •                 
 • Použití stránky Masaze-bohumin.cz je určeno pouze osobám a entitám, které mohou vytvářet právně závazné dohody a za účelem nákupu předmětů pro osobní potřebu samy nebo jako dary.
 •                 
 • Masaze-bohumin.cz nabízí celosvětovou přepravu. Příjemce uvedený na adrese dodání bude dovozcem zakoupeného produktu a musí splňovat všechny zákony a předpisy země určení.
 •                 
 • Zakoupené zboží může být předmětem dovozních daní, cel a poplatků vybíraných cílovou zemí nebo státem.
 •                 
 • Příjemce uvedený na adrese dodání může podléhat takovým dovozním daním, clu a poplatkům, které se vybírají, jakmile zásilka dosáhne země příjemce.
 •                 
 • Dodatečné poplatky za celní odbavení musí hradit příjemce uvedený na adrese dodání. Masaze-bohumin.cz nemá kontrolu nad těmito poplatky a nemůže předpovědět, co mohou být.
 •                 
 • Je odpovědností příjemce, aby se obrátil na místní úřad pro více informací. Pokud jsou vyžadovány postupy celního odbavení, může to způsobit zpoždění za původní odhady dodávek Masaze-bohumin.cz.
 •             

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží, které se na zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí (záruka prodávajícího za jakost). Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo vadu zboží sám způsobil.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • V případě, že zboží vykazuje vadu, která svou povahou představuje podstatné porušení kupní smlouvy, je kupující oprávněn žádat dle vlastního uvážení buď (i) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (výměnou poškozeného zboží za nové), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo dodáním chybějícího zboží nebo (ii) odstranění vady opravou zboží nebo (iii) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo (iv) odstoupit od smlouvy. Jestliže zboží vykazuje vadu, která svou povahou představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Kupující může namísto odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit, neodstraní-li prodávající vadu včas nebo ji odmítne odstranit, je-li vada neodstranitelná, popř. pokud nemůže zboží užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad.
 • Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

MARKETINGOVÉ POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

            
              
 • Přihlášením do informačních bulletinů souhlasíte s tím, že obdržíte speciální nabídky a propagace Masaze-bohumin.cz. Odběr e-mailů můžete kdykoli kdykoli zrušit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v e-mailu. Nepřijímáme, neprodáváme ani nesdílíme osobní údaje o vás s jinými lidmi nebo společnostmi, které nejsou přidružené k marketingovým účelům bez vašeho svolení.
 •